Uprzejmie informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych jest:

PROJEKT OGRÓD Justyna Rzędzian- Sosnowska

NIP: 5422880859,

REGON :200263609

ul. Dworska 5b/23 15-756 Białystok

tel. 502 669 772/ 504 401 426

e-mail: biuro@jmgarden.pl

  1. Posiadane przez nas dane osobowe otrzymywane są podczas rozmów, spotkań, kontaktów telefonicznych, korespondencji e-mail, korespondencji w ramach formularzy elektronicznych, podpisywania umów/ zleceń
  2. Cel przetwarzania Państwa danych osobowych:

– w celu bieżącego kontaktu wynikającego z zawartej umowy lub z podjętych działań        zmierzających do jej zawarcia (w tym również korespondencja elektroniczna),

– w celach administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klienta,

– dane będą przetwarzane również celem prawidłowego wykonania obowiązków rachunkowo- podatkowych, w tym wystawiania faktur,

– w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń.

  1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania/ zameldowania, adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail­­­­ i nr konta bankowego.

Odbiorcami danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w    powyższych punktach mogą być:

– osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy;

– podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów np. biuro rachunkowo-księgowe;

– podmioty, którym Administrator zobligowany będzie udostępnić dane na podstawie przepisów prawa;

– odbiorcy danych tacy jak: kurierzy i banki w celu realizacji zawartych umów

  1. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w okresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w powyższych punktach.
  2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zleceń, w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie zlecenia.
  4. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.